Astrologie, filosofieÓ! Slepá duše!
Chop se pochodně mystérií
a v pozemské noci
Odhalíš svého Zářivého Dvojníka,
svou nebeskou duši....´
Hermes Trismegistos


VÝZNAM ZÁKLADNÍCH PRVKŮ HOROSKOPU V SYNASTRII  podle Michaela R. MeyeraGrál


ASPEKTY V SYNASTRII

V synastrii, protože jsou v tom vztahu nejméně 2 osoby

- používám výklad aspektů trochu  jinak,

asi zhruba takto:

( Autor,od kterého jsem čerpala : Michael R. Meyer )1) ASPEKTY - JEDNOTLIVÉ FÁZE CYKLU :

Konjunkce : počáteční kontakt,  zákl. hodnota vztahu, energie, která přitahuje jedince, vzájemná identifikace.

Opozoce : aktivita, potřebná k realizování vnitřního Já osobnosti díky kontaktu s druhými. Rovnováha mezi já a ty, doplnění skrytým pocitem jednoty.Tady mohou mít oba radikálně jiné náhledy.

Trínus : harmonická spolupráce, porozumění, energie proudí bez problémů, někdy ne na zcela vědomé úrovni.

Kvadratura : konstruktivní potenciál ve vztahu, vzájemná stimulace, může zde působit tenze a stres.

Kvintil (  72° ) a bikvintil ( 144° ) mohou dva spolupracovat tvůrčím, expresivním způsobem.Spojuje tvůrčí a individuální faktory do 1 ohniska.

Sextil : harmonická,  produktivní spolupráce, kombinace zájmů, snaha dosáhnout Cíle lidstva.

Septil ( 51°26 ) biseptil ( 102°51 ) triseptil ( 154°17 ) -je jevištěm pro neobvyklé, nečekané zkušenosti, často duchovního, transformačního významu. Někdy jde o přitahování naléhavým" osudovým ", způsobem.

Oktil ( 45° ) trioktil ( 135° )  -intenzivní výměna energií, která dovoluje uvolnění individuálního projevu. Mocná spojení buď konstruktivním, nebo obtížným způsobem.

Novil ( 40° ) , binovil ( 80° ) ,kvartinovil ( 160° )-spolupráce na dosažení prahu nového vědomí - (iniciační společnosti).

Decil ( 36° ) tridecil -neboli Kepler ( 108° ) - nové tvůrčí impulzy,které si jedinci mohou vyměňovat a pomáhat si při převádění nejvyšších hodnot z jednoho cyklu do druhého.

Undecil ( 32°44 ) a jeho násobky -jakými prostředky si mohou 2 lidé pomáhat při zaostřování, nebo rozostřování vědomí.

Polosextil ( 30° ) a jeho násobek kvinkunx ( 150° ) - polosextil  - ukazuje oblast,v níž se 2 lidé mohou cítit naprosto přirozeně a důvěrně. Kvinkunx pak naznačuje smysl pro přitažlivost, nebo odpudivost k níž dochází v oblastech života, naznačených funkcemi planet. Je to i příležitost vztah přehodnotit. Funkční vztahy, které mohou oscilovat mezi důvěrností a odcizením.

 
2)CYKLUS ZODIAKÁLNÍCH ZNAMENÍ :

BERAN : energie, která vede k iniciaci, počátku každého nového vztahu. Způsob, jakým jedinec všeobecně užívá svoji iniciativu. Beran také naznačuje, jak právě navázaný kontakt ovlivní jedincův pocit jáství. Je to základní kvalita vztahu. Symbolizuje impulzivní vztahy, které pomáhají jedinci v procesu jeho sebeobjevování.

BÝK : bezprostřední zdroje a energie vztahu. Substance, kterou jedinec potřebuje získat od společenství, způsob, jak dvě, či více osob mohou spolupracovat na praktické úrovni. Býk symbolizuje finanční kontakty nebo vztahy, které se soustřeďují prvořadě na substance, látky, materiály, nebo se odehrávají na materiální úrovni.

BLÍŽENCI : mentální, komunikativní energie vztahu, způsob, jak dvě či více osob může spolupracovat při shromažďování informací a znalostí a při jejich sdělování nebo praktickém užívání. Blíženci naznačují, co se může jedinec od vztahu naučit, symbolizují sdružení, společenství a spojení, která zdůrazňují duševní, mentální procesy, nebo vztahy udržované a rozvíjené na dálku, převážně korespondencí.

RAK : základy vztahu a jedincova schopnost sdílet s ostatními lidmi ústřední zdroje energie. Emocionální citlivost a vnímavost a vlastní vyjadřování citů. Rak naznačuje, co potřebuje jedinec od vztahu na emocionální úrovni, symbolizuje emocionálně bezpečné vztahy, rodinné kontakty a spolužití.

LEV : expresivní vyjádření jedincova vnitřního, tvořivého já spontánní souhrou s ostatními. Lev naznačuje, jak toto společenství nebo spojení může podporovat jedincovo sebevědomí a schopnost tvořivého výrazu, symbolizuje vztahy, které inspirují jeho tvorbu a podporují jeho sebedůvěru, nebo vztahy milostné a vůbec romantické.

PANNA : schopnost vztahu rozpustit vnitřní konflikty, analýza sil, působících na pozadí vztahu, schopnost rozlišovat a posuzovat ostatní lidi a vybírat si i ve vztazích k nim. Panna symbolizuje terapeutické a zaměstnavatelsko - zaměstnanecké vztahy.

VÁHY : enegie, která přitahuje a odpuzuje jednotlivce. Základní potencionalita vztahu. Typ energie, kterou může jedinec společenství věnovat nebo to, co od vztahu očekává na obecné úrovni. Váhy symbolizují manželství a vážně míněné vztahy s dohodnutými termíny plnění a s určenou zodpovědností. Smluvní vztahy.

ŠTÍR : nutkání splynout s jiným člověkem nebo lidmi. Hnací síla v pozadí každého vztahu. Transformační aspekt vztahu. Štír naznačuje, co jedinec potřebuje na sexuální nebo duchovní úrovni vztahu, symbolizuje vzájemnou a rovnoprávnou výměnu energií, která proniká až do centra osobnosti. Je to např. Tantrický sex a analogické praktiky Západu.

STŘELEC : expanzivní kvality vztahu, společenské a kulturní hodnoty, působící na pozadí společenství a ideály, které jedinec potřebuje potvrdit nebo schválit od svých společníků. Střelec naznačuje, jak vztah dokáže obohatit jedincovo porozumění a osobní filosofii, symbolizuje společenství, která dodávají účastníkům odvahu, aby rozšiřovali své kulturní, společenské a filosofické obzory.

KOZOROH : ukazuje, jak se jednotlivý vztah hodí do širšího společenského a kulturního kontextu. Význam společenství v okruhu a hranicích jedincovy společenské pozice a jeho zabezpečení. Zodpovědnost jedince ke vztahu. Kozoroh symbolizuje jedincův vztah k jeho kultuře nebo národu, v širším smyslu k celé naší planetě či dokonce k Vesmíru.

VODNÁŘ : sladění individuálního výrazu s kolektivními potřebami a vůlí, způsob, jak se jedinec dokáže vyjadřovat ve skupinovém kontextu nebo v obecné situaci. Vodnář naznačuje co jedinec chce, může nebo potřebuje dát vztahu, společenství nebo vyššímu celku, symbolizuje skupinové nebo hromadné kontakty s druhými lidmi a společenstvími, různé společnosti a sdružení ( např. Společenské organizace nebo právnické osoby ), ba dokonce i vztahy nekonvenční. Je to také myšlenka univerzálního bratrství.

RYBY : psychické a universální složky vztahu, spojení vztahu s minulostí a jeho neznámé a tajuplné aspekty. Ryby symbolizují vztahy, které se soustřeďují na využívání psychické energie, sdružení, která jedinci umožňují porozumět univerzalitě života.


3) CYKLUS HORIZONTÁLNÍCH DOMŮ

1. DŮM : přímý a bezprostřední význam vztahu a způsob, jakým tento vztah ovlivňuje jedincův potenciál jáství a jeho vlastní identitu. První dům symbolizuje zkušenosti, díky nimž mohou jednotlivci spolupůsobit při vzájemném nebo vlastním sebeobjevování. Kontakty, které mají původ nebo se odehrávají na úrovni osobnost - osobnost, já - já, nebo vztah k jeho vlastnímu, vnitřnímu já.

2.DŮM : základní energie a zdroje latentně ukryté v příslušném vztahu. Způsob, jakým několik jednotlivců dokáže spolupracovat na praktické úrovni. Biologické zkušenosti vztahu. Přístup několika jednotlivců ke společně užívaným zdrojům energie. Druhý dům symbolizuje vztahy, které se zabývají extenzivním využíváním zdrojů a materiálů a biologické kontakty.

3.DŮM: komunikativní a verbální možnosti vztahu. Zkušenost se vztahy vedenými na mentální úrovni. Zkušenosti, díky nimž dokáží jednotlivci spolupracovat při shromažďování znalostí a informací a nejspíše způsob komunikace mezi nimi, vztahy, které se zabývají sdělováním znalostí. Kontakty se sourozenci.

4.DŮM : způsob, jakým vztah ovlivňuje osobní založení a jedincův smysl pro emocionální bezpečí a jistoty. Způsob, jakým nejméně dvě osoby mohou sdílet emocionální zkušenosti a společnou výchozí základnu pro vlastní činnost. Vztahy soustředěné kolem domova, kontakty s matkou.

5.DŮM: schopnost otevřeně vyjadřovat emoce, náklonnost a záliby. Způsob, jakým nejméně dvě osoby mohou spolupracovat na úrovni vlastního vyjadřování a tvorby. Spolupráce s ostatními na tvůrčích projektech. Náhodné milostné vztahy, které poskytují rozkoš, slast a spontánní tvůrčí vyjadřování, to vše bez zvláštní zodpovědnosti, která je charakteristická až pro sedmý dům.

6.DŮM: osobní přizpůsobení a změna zaměření ( reorientace ), bez níž není jedinec schopen harmonického vztahu k ostatním lidem. Zkušenosti, při nichž se učíme zacházet s konflikty, které se ve vztazích objevují jako následek  přehnaného vyjadřování a prosazování vlastní osobnosti a autority ( 5.dům ). Způsob, jak nejméně dvě osoby mohou nejlépe spolupracovat při vzájemném zlepšování a vývoji a při změně orientace. Terapeutické vztahy a vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

7.DŮM: způsob, jak minimálně dvě osoby spolu mohou vůbec nejlépe spolupracovat. Jedincův přístup ke vztahu. Ohnisko vztahu ale také nejzazší bod, kam až může vztah dovést ty, kteří se ho účastní. Monogamní vztahy a partnerství, ostatní vztahy smluvně nebo zákonem vázané.

8.DŮM: zkušenost vzájemného působení a úzké identifikace s jinou osobou jak v biologické, tak v duchovní sféře. Intenzivní souhra mezi jednotlivci. Zkušenosti, díky nimž jsou jednotlivci schopni si vzájemně pomáhat  při osobní transformaci. Obchodní kontakty a transakce. Intenzivní, sexuální a transformační vztahy, které mohou překročit konvence a nároky.

9.DŮM: schopnost vztahu probouzet v jedinci vyšší aspirace a rozšiřovat jeho rozhled. Zkušenost spolupráce s dalšími lidmi při prohlubování chápání základních principů života. Sdružování s jinými na metafyzických základech nebo při řešení metafyzických otázek. Vztahy, které rozšiřují jedincovo porozumění, vědění tím, že mu umožní kontakty s cizími kulturami a vzálenými místy.

10.DŮM: zkušenost spolupráce s ostatními lidmi na společenském, politickém nebo duchovním poslání. Způsob, jakým sdružení nebo vztah rozšiřuje či obohacuje jedincův postoj k jeho kariéře a jeho společenskému postavení. Kontakt mezi lidmi, kteří spolupracují na společném kolektivním cíli. Vztah k otci nebo k jeho obrazu ( imago ).

11.DŮM: zkušenost úplné integrace do skupiny nebo kolektivu jiných lidí, individualit. Způsob, jak mohou nejméně dvě osoby nejlépe itegrovat své osobní vztahy s potřebami a hodnotami vyšší, větší skupiny, společenství. Sdružování na politické a profesionální úrovni. Vztahy, které se soustřeďují na rozvíjení nových, nekonvenčních forem skupinové aktivity.

12.DŮM: tajemné, neznámé, skryté prvky vztahu a jejich osudové důsledky. Vztahy, které pomáhají zúčastněným dosáhnout univerzální jednoty, ukryté v jejich vlastních životních zkušenostech. Vztahy, které probíhají skrytě, za tajemných okolností, v izolaci.


4) PLANETY

SLUNCE: konečný cíl a poslání, k němuž směřují všechny jedincovy zkušenosti a vztahy. Energie, která oživuje každý jednotlivý vztah, aby mohl dosáhnout svého cíle, naplnění. Obraz dospělého muže nebo manžela. Archetyp mužské energie, která se projevuje  vůlí.

LUNA: city a instinkty, které umožňují jedinci vnímat druhé lidi. Princip přizpůsobivosti, který vyživuje a udržuje vztah a umožňuje tak jedinci sjednotit se s druhými lidmi a adaptovat se k jejich potřebám. Obraz dospělé ženy, manželky, matky. Archetyp ženské receptivní energie, která funguje na úrovni universální lásky.

MERKUR: mentální a komunikativní funkce, které jedinci umožňují, aby si uvědomil svůj vnitřní svět a sdílel ho s ostatními, vyměňoval si s nimi zkušenosti. Komunikační linie vztahu, které umožňují výměnu myšlenek a energií mezi lidmi. Obraz androgyna nebo hermafrodita, symbol mladých lidí, dětí, bratrů a sester, bratranců a sestřenic. Žák, student.

VENUŠE : magnetická energie vztahu, která přitahuje jedince do kontaktu s druhými lidmi. Hodnotový systém, myšlenky, krása, oceňování jedince i druhých lidí. Obraz mladé, krásné ženy, archetyp krásy a lásky.

MARS: schopnost ztělesňovat, vyjadřovat, vydávat sluneční energii a probouzet, iniciovat, navazovat vztahy. Aktivní a expresivní prvkyy vztahu, které nutí jedince konat harmonicky, nebo konfliktně. Obraz mladého muže, bojovníka, sportovce, archetyp vůle, která se projevuje činem, princip moci.

JUPITER: principy, které umožňují uchování a rozšiřování jakéhokoliv pole aktivity. Společenské, etické, filosofické a náboženské prvky vztahu, ale také závěry a tlaky obsažené v mezilidských vztazích. Obraz muže středních let, který zastává významnou společenskou funkci : finanční, filosofickou, náboženskou, vědeckou, právní. Archetyp učitele.

SATURN: symbolizuje vrozenou formu, funkci a strukturu individuálního a kolektivního bytí, které zcela přirozeně omezují aktivity a vztahy. Politické, profeionální a " osudové " závěry a tlaky, spojené se vztahem. Obraz starce, nejvyšší autority, zákonodárce, tradicionalisty. Archetyp otce a rodičovské autority.

URAN: složky zkušeností, které nás pobízejí, abychom rozvíjeli a transformovali naše vztahy za hranice Saturnovy sféry. Díky němu jsme schopni si představit nové dimenze společenství a jednoty. Neobvyklé, nekonvenční a transformační aspekty vztahu. Síly, které nutí jedince ke sjednocení z transcendentálních, metafyzických příčin, které nemusejí být na první pohled zcela patrné, nebo společensky akceptovatelné. Obraz vynálezce, revolucionáře, který boří staré omšelé "pravdy" a svazující tradice.

PLUTO: schopnost vztahu vynořit se z popela minulosti, aby mohl dokončit velké universální drama. Regenerativní funkce vztahu a sexu. Pán podsvětí - symbol skrytých procesů.


5)  VZÁJEMNÉ VZTAHY PRVKŮ SROVNÁVANÝCH  HOROSKOPŮ

SLUNCE - SLUNCE : vzájemná integrace životních poslání a temperamentů, způsob jak udržet přímé a dlouhodobé vztahy, vitální funkce vztahu.

LUNA - LUNA: způsob, jak spolu mohou lidé žít v každodenní realitě. Směs jejich temperamentu, emocionality a receptivity. Receptivní a mediační funkce vztahu.

MERKUR - MERKUR: nejlepší způsob komunikace mezi zúčastněnými. Potencialita vztahu jako společenství mysli. Komunikativní a sdružovací funkce vztahu.

VENUŠE - VENUŠE: nejlepší způsob smíšení hodnotových systémů zúčastněných, spolupráce na dosahování vnitřní pravdy. Hodnotící a niterný princip vztahu.

MARS - MARS: kombinace osobních výrazových energií určených pro dosažení společného cíle. Potencionalita vztahu při uvolňování energie. Expresivní funkce, které vedou vně.

JUPITER - JUPITER: kombinace jednotlivých snah při společenské expanzi. Potencialita na společenské úrovni, nebo společenská přijatelnost vztahu.

SATURN - SATURN: základní struktura a omezení vztahu. Nejlepší způsob, jak spolupůsobit v kruhu přesně vymezeného pole aktivity.

URAN - URAN: schopnost vzájemně si pomáhat při překračování společenských konvencí. Transformační možnosti vztahu. Způsob, jak sdílet nezvyklé, nekonvenční a nečekané situace a aktivity. Transformační funkce vztahu.

NEPTUN - NEPTUN: nejlepší způsob, jak kombinovat síly na psychické a transcendentální úrovni při realizaci univerzální jednoty. Univerzalizující funkce vztahu.

PLUTO - PLUTO: regenerační potencialita vztahu. Způsob obnovy společenství tím, že u zúčastněných se vynoří nová sféra vědomí. Reformulativní funkce vztahu.

ASCENDENT - ASCENDENT: kontakt mezi zúčastněnými na individuální úrovni. Syntéza jejich unikátních a specifických kvalit při objevování reality. Individuační funkce vztahu.

MEDIUM COELI - MEDIUM COELI :spolupráce při dosahování postavení a funkcí ve společenské, nebo duchovní komunitě. Společenské, politické nebo duchovní funkce vztahu.

LUNÁRNÍ UZEL - LUNÁRNÍ UZEL: osudová implikace vztahu, vzájemná emocionální a psychická senzitivita.

VZESTUPNÝ LUNÁRNÍ UZEL - SESTUPNÝ LUNÁRNÍ UZEL: vztah spojuje minulost jednoho účastníka s budoucností druhého. Tady zjišťujeme, jak účastníci sdílejí "osudovou" ( karmicko - dharmickou ) cestu. Tolik v karmické astrologii, v naší TA astrologii to znamená, jakým způsobem může nositel Dračího ocasu ovlivňovat, inspirovat, živit myšlenkově, ideově, fyzicky nositele Dračí hlavy.
 

...

A few sentences about the Full Moon - from the book - The Eon The 36 cyclic aspects symbolically depicted by Michael R. Meyer

Denis Jerie  - HOROSKOP VELKÉ T- KVADRATURY ROKU 2010

( převzato z facebooku - Astrologická škola pro statečné )

Rok 2010 je z astrologického hlediska neobyčejně pozoruhodný. Dochází během něho k mohutné T-kvadratuře, jíž se na počátcích tří kardinálních znamení (Váhy, Kozoroh, Beran) účastní pět tzv. vnějších planet (Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Pluto; ze superplanet se neúčastní jedině Neptun). Vyvrcholení této T-kvadratury nastane na přelomu července a srpna tohoto roku, nicméně její trvání bude mnohem delší – minimálně celý rok 2010 se dá chápat jako rok této T-kvadratury. Rozhodl jsem se tedy namísto obvyklého horoskopu vztaženého k zimnímu slunovratu či jarní rovnodennosti anebo k nějakému významnému novoluní upřít pozornost k časově delšímu celku, během kterého bude tato konfigurace existovat.Tato konfigurace bude trvat s jistou tolerancí několik měsíců až let – záleží na tom, na které aspekty se zaměříme: Mars prolétne znamením Vah během několika týdnů, Jupiter setrvá v Beranu rok, Saturn ve Vahách dva a půl roku, Uran v Beranu sedm let a Pluto v Kozorohu přibližně dvanáct roků. Jedná se o velice intenzivní období, a to zejména pro ty jedince, kteří mají výrazně obsazená místa, kterých se konfigurace dotkne. Zjednodušeně řečeno – všichni, kteří se narodili na počátku znamení Vah, Kozoroha, Berana, ale i Raka, budou toto období prožívat velice intenzivně. Bude to pro ně doba velké krize, ze které mohou vyjít posíleni, uvědomí-li si správně její charakter.

Denis Jerie - ASTROLOGICKÝ KOLOTOČ DNE A NOCI / SVĚTLA A TMY

( převzato z facebooku - Astrologická škola pro statečné )

Poetická úvaha na téma astrologického zvěrokruhu procházející jednotlivými znameními od Kozoroha po Střelce a pojednávající o významu střídání světla a tmy pro dění v přírodě i v člověku samém.

Autor: Denis J E R I E

Zimní slunovrat

ozoroh

Je noc nocí… půlnoc půlnocí…Stojíme na začátku.Čas se na okamžik zastavil. Zdá se, že dny se už nikdy neprodlouží.Země je pustá a holá a spí… Den trvá jen okamžik a Slunce není nic víc nežchladné kosmické podřimující oko.Je třeba se opevnit, skrýt se před mrazem a závějemi v pelíšcích jemně vystlaných a rozžehnout lampu srdce.Protože země je promrzlá na kost na kámen na led… Je hubená a tvrdá jak kozírohy… A tato drsná koruna vládne tomuto pustému světu.Je čas. Život čeká a spí a čeká a spí… Není kam spěchat.A nikdo netuší, že hluboko pod závějemi sněhu se semínka a kořínky připravujína zrození; nikoho ani nenapadne, že Rok byl právě počat…!

Volný pracovní překlad by Milena Plachá

ÚVOD -
Planetární fáze a aspekty

Cyklus planetárních vztahů

Aspekty v astrologii jsou především vzdálenosti mezi zodiakálním postavením dvou planet. Cyklus planetárních vztahů začíná, jakmile dvojice planet zaujme stejný stupeň ve zvěrokruhu. Tento aspekt je známý jako konjunkce. Jeho úhlová hodnota je nulová.

Novoluní je archetypálním spojením. V době, kdy se rychleji pohybující planeta řítí před ostatními na obloze - úhlová vzdálenost mezi dvěma planetami vzrůstá. Nakonec vrcholí opozicí, což je 180 stupňů . Úplněk je archetypem tohoto aspektu a jeho symbolika je známa každému, kdo pozoroval lunační fáze ( sun-set) od chvíle, kdy se Luna počala rozvíjet.

Poté se rychlejší planeta začne pohybovat zpět, směrem k ostatním. Nakonec se obě znovu setkají v geocentrickém zvěrokruhu o něco dále, než při poslední konjunkci.. Aspekty jsou důležité vzdálenosti, které se rozvíjejí v cyklech od 0 až po 360 stupňů.
A Call to Transformation
The Astrology of the late & 20th early 21st Centuries
by Michael R. Meyer

Výzva k transformaci
Nový obraz kosmu a člověka - New Image of Cosmos a Anthropos
Michael R. Meyer

Část první
Na prahu


Stojíme na prahu nového světového řádu. Dalším krok v evoluci člověka leží před námi. V éře lidstva dominuje egoismus, individualismus a hédonismu na individuální úrovni a kulturní hrdost, nacionalismus a imperialismus na kolektivní úrovni. Pokud vše půjde dobře, povede to lidstvo do planetární společnosti, věku globální harmonie a plnosti.

Je to velmi těžký a důležitý krok. Avšak - nemusí se povést. Ve své tmě hrdosti, nevědomosti a strachu, bychom mohli klesnout a padnout už na půli cesty, přepadnout přes práh, ocitli bychom se ale v represivním, totalitním světě, kde panuje nový světový pořádek a společností uložené bezvýznamnosti.
                                SLUNCE
Základní myšlenka: Centrální zdroj životní energie, která udržuje a integruje individuální existenci a dává jí smysl.

Synastrické významy: Ústřední cíl jedince, s nímž v konečném důsledku souvisejí veškeré kontakty a zkušenosti. Energie, která oživuje a udržuje jakýkoliv konkrétní vztah, aby mohl dosáhnout svého cíle. Tradičně je Slunce spojováno s obrazem dospělého muže a „manžela“. Slunce je možno chápat také jako archetyp maskulinní energie, působící prostřednictvím univerzální vůle.
Dne 24.září 1958 Jupiter a Neptun dosáhli konjunkce na 3 ° 18 ' Štíra. K tomuto spojení dochází každých 13 let, pokaždé (nebo téměř vždy) se konají v různých zodiakální znameních.  Kompletní cyklus těchto konjunkcí ve zvěrokruhu trvá asi 166 let. Jsme zde  konfrontováni s cyklem 13-ti letých konjunkcí,  vyskytujících se téměř přesně ve 13-letých intervalech.

Já sám kladu důraz na číslo 13 -  je velmi významné  a já se v současné době snažím pochopit jeho význam. Ale nejdříve musíme mít  určitý informační soubor, na kterém  tato konjunkce během 18. až 21. století proběhla.  Jak se mi jeví -  na první pohled  cyklický model vztahu mezi dvěma planetami funguje. Tento model je velmi pravidelný: třikrát jsou opakované konjunkce  případě, kdy je Jupiter "stacionárně retrográdní" ve stejném místě konjunkce.
Intimní vztahy mohou být obtížné, spojeny s intenzivními a extrémními emocemi .Může tě obklopovat atmosféra emocionálního  napjetí a lidé od tebe raději poodstoupí dál, neboť mohou mít pocit elementárního nebezpečí.

Můžete mít potřebu  kontrolovat své i cizí vlivy a kroky.Myslíte si, že vše kolem vás potřebuje nutně neustálý dohled, aby se zabránilo "hrozbám od ostatních "
Část první

V PSYCHOLOGICKÉM MODU

Kapitola l

UVOLNĚNÍ ZÁKLADONOSNÝCH MYŠLENEK

Filosofie, v ryze autentickém smyslu slova, je zkoumání základního

charakteru a důsledků lidské zkušenosti a, v nejobecnějším smyslu

tohoto pojmu, existence. Účel takového zkoumání se zdá být zřejmý. Má

umožnit lidským bytostem kolektivní a individuální rozvoj

jejich vrozené potenciality s největší možnou šancí úspěchu, totálního

štěstí anebo sebetransformace k vyšším rovinám naplnění.Avšak to, co může být optimálním rozvojem vrozených potencialit

v určitém historickém okamžiku a za jistých geograficko-sociálních

podmínek, nemusí stejně tak dobře vyhovovat lidským bytostem v jiné

době a na jiném místě. Žádný skutečný filosof by nikdy neměl uvažovat

o člověku – individuálním či kolektivním člověku – zcela bez ohledu na

jeho okolí a dobu, v nichž žije. Činí-li tak, dopouští se vážného

filosofického prohřešku krajního individualismu; zachází

abstrakcemi a nikoli s existenciální realitou.

ČÁST PRVNÍ
Slunce a Měsíc ( volný pracovní překlad by Milena Plachá )

V tradiční astrologii Slunce a Měsíc nejsou ve skutečnosti považovány za planety, ale za "světla" - světlo světa a světlo noci. Světla symbolizují dva základní aspekty, jakýsi univerzální zdroj, který starověký filozof-mystik viděl jako dynamickou osnovu materiálního světa.

Na počátku bylo Slovo, říká evangelium. Tento "počátek" je zastoupen ve většině systémů symbolikou tečky ve středu kruhu. Tento bod je "prvním bodem " a místem vzniku velkého kosmického cyklu existence, je to "Syn", který byl poslem navždy neviditelného Otce i klíčů Universa .
V astrologii stejně jako v astronomii tečka uprostřed kruhu představuje Slunce.
1  
2  
 
ABY STÁLO ZA TO ŽÍT.........

document.write('TOPlist'); //-->